Polityka prywatności

Grupa STONHARD, wchodząca w skład firmy Stoncor Group, Inc. (zwanej dalej "Grupą STONHARD") szanuje relacje z odwiedzającymi i klientami, więc dokłada wszelkich starań, aby chronić gromadzone dane osobowe i jednocześnie udostępniać naszym klientom informacje o produktach i usługach . Niniejsza deklaracja opisuje ogólne praktyki dotyczące prywatności w Grupie STONHARD. Nie dotyczy to firm innych niż Grupa STONHARD, ani osób nie zatrudnionych przez Grupę STONHARD.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy informacji, które zbieramy: na stronie internetowej, w poczcie elektronicznej, w tekście oraz wszelkich wiadomościach elektronicznych między Użytkownikiem a stroną internetową. Nie dotyczy to informacji gromadzonych przez nas w trybie offline lub za pośrednictwem innych środków.

Istnieją dwa rodzaje informacji zebranych w witrynie:Prywatne Informacje Identyfikacyjne oraz Informacje Nieidentyfikacyjne.
  

Prywatne Informacje Identyfikacyjne

Informacje osobiste ("dane osobowe") to informacje, które identyfikują osobę fizyczną, w sposób bezpośredni, poprzez imię i nazwisko, adres pocztowy lub adres e-mail lub pośrednio, np. przez adres internetowy protokołu internetowego (IP), numer telefonu, grupę wiekową, itp. Osobiste informacje uzyskiwane są dzięki śledzeniu użycia witryny lub dobrowolnemu dostarczaniu nam informacji, na przykład poprzez wypełnianie formularzy na stronie.
Grupa STONHARD wykorzystuje dane osobowe, aby odpowiadać na pytania klientów; aby dostarczać produkty, usługi lub informacje, których klient zażąda; aby komunikować się z klientem; dostarczać materiały marketingowe z Grupy STONHARD lub innych podmiotów, z którymi Grupa STONHARD współpracuje.

Jeśli klient podejmuje decyzję o przekazaniu nam swoich danych osobowych, może mieć pewność, że będą wykorzystywane wyłącznie w celach nawiązania dobrych relacji z Grupą Stonhard lub w inny sposób opisany w niniejszej deklaracji.

Na przykład, dane osobowe, które klient dobrowolnie udostępnia, mogą być gromadzone i przechowywane w celu umożliwienia otrzymywania biuletynów elektronicznych i / lub poczty elektronicznej Grupy STONHARD, udziału w pomocy online lub opcji "Zapytaj eksperta" oraz w celach marketingowych i administracyjnych. Mogą być również wykorzystywane do wypełniania przez klientów formularzy dotyczących wymagań, jakie wiążą się z zamówieniami, testowania produktów lub informacji od Grupy STONHARD, a także w celu uzyskania pomocy technicznej, lub, aby zadać pytanie, zgłosić problem z witrynami, uczestniczyć w promocjach i konkursach. Ponadto nie można komunikować się z Grupą STONHARD za pośrednictwem łącza "Kontakt" lub poprosić o pomoc dla klienta na stronie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej bez podawania informacji osobistych. W przypadku skontaktowania się z Grupą STONHARD lub dostawcami usług, zostanie zachowany zapis tej sesji lub korespondencji.

Grupa STONHARD może ujawniać dane osobowe, które zbieramy lub dostarczamy zgodnie z niniejszą polityką prywatności, następującym odbiorcom : (i) naszej spółce dominującej, spółkom zależnym i stowarzyszonym; (ii) wykonawcom, usługodawcom i innym stronom trzecim, które wykorzystujemy w celu wsparcia naszej działalności lub (iii) za zgodą klienta, firmom oferującym produkty, które mogą zainteresować danego klienta. Firmy te mogą następnie skontaktować się z klientem bezpośrednio w celu zaprezentowania oferty produktów lub próbek, spersonalizowanych ofert i informacji lub, aby poprosić klienta o opinie na temat produktów i programów, które mogą klienta zainteresować. Zebrane informacje mogą być również wykorzystane do prac nad dostosowaniem treści licencjonowanych (zgodnie z definicją w Warunkach korzystania z witryny), wypełnienia prośby o informacje o produktach, udoskonalenia usług, skontaktowania się z użytkownikiem (na przykład powiadomienia o nowych lub ulepszonych produktach lub zastosowaniu produktu), tworzenia kampanii reklamowych, akcji mailowej i pocztowej, a także przekazywanie anonimowych raportów do użytku wewnętrznego i stronom trzecim. Grupa STONHARD zastrzega sobie prawo do dodatkowego przetwarzania danych i ich przenoszenia w zakresie dozwolonym lub wymaganym przez prawo lub na poparcie wszelkich dochodzeń prawnych lub karnych.

Jeśli klient zdecyduje się uaktualnić swoje dane, bądź podejmie decyzję o usunięciu swoich danych z programów Grupy Stonhard, a także zdecyduje nie wyrazić zgody na dalsze przetwarzanie danych, ich przesyłanie, a także używanie w celach korespondencji z Grupą Stonhard, wówczas zwracamy się z prośbą o wszczęcie procedury opisanej w części 11 niniejszych Warunków i Polityki Prywatności.

Jeśli cała lub część Grupy STONHARD lub jej podmiotów stowarzyszonych zostanie sprzedana, połączona lub w inny sposób przeniesiona do innego podmiotu, informacje osobiste i nieosobowe mogą być przenoszone w ramach tej transakcji lub procesu. Grupa STONHARD może ujawniać dane osobowe klienta w następujących sytuacjach: (i) aby przestrzegać wszelkich postanowień sądowych, prawnych, w tym w celu udzielenia odpowiedzi na jakikolwiek zapytanie urzędowe lub wnioski ; (ii) jeśli Grupa STONHARD uważa, że ​​ujawnienie jest konieczne lub właściwe, aby chronić prawo, mienie lub bezpieczeństwo Grupy STONHARD, naszych klientów lub innych osób; lub (iii) jeśli Grupa STONHARD ma powody, by sądzić, że ujawnienie informacji jest konieczne do zidentyfikowania, kontaktu lub podjęcia działań prawnych w celu wyegzekwowania jakichkolwiek praw należących do Grupy STONHARD, w tym także wobec klienta lub osoby trzeciej, za niezapłacenie, naruszenie jakiejkolwiek umowy z Grupą STONHARD  oraz w celu zapobiegania szkodom lub naruszeniu praw i własności Grupy STONHARD , oraz praw i własności innych użytkowników Grupy STONHARD . Grupa STONHARD może ujawniać lub uzyskiwać dostęp do informacji o kliencie, gdy Grupa STONHARD uzna, w dobrej wierze, że prawo tego wymaga, a także jeśli jest to wymagane do celów administracyjnych i innych, które Grupa STONHARD uzna za konieczne, aby umożliwić obsługę i ulepszanie produktów i usług Grupy STONHARD oraz ochronę jej praw i własności. Klient, poprzez uzyskiwanie dostępu do strony internetowej i korzystanie z niej, zgadza się, że dostarczone informacje mogą być ujawnione w sposób opisany powyżej lub mogą być modyfikowane co pewien czas.

Z wyjątkiem informacji osobistych, Grupa STONHARD może pobrać od klienta, w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności, wszelkie materiały, informacje lub inną komunikację, którą przesyłasz, zapisujesz lub publikujesz na stronie internetowej lub wysyłasz w postaci wiadomości mailowej do Grupy STONHARD ("Komunikacja") -i uznać je za  niepoufne i niezastrzeżone. Grupa STONHARD nie będzie zobowiązana do zachowania poufności ani powstrzymywania się od ujawniania treści "Komunikacji". Grupa STONHARD nie będzie ponosić odpowiedzialności za kopiowanie i będzie miała prawo kopiować, ujawniać, rozpowszechniać, wprowadzać i w inny sposób używać "Komunikacji" oraz wszystkich danych, obrazów, dźwięków, tekstu, pomysłów na produkty, sugestii lub ulepszeń, a także wszelkich elementów zawartych we wzajemnej "Komunikacji" oraz we wszystkich wzajemnych działaniach  handlowych lub niekomercyjnych.

Jesteśmy częścią międzynarodowej grupy firm powiązanych, które dysponują  bazami danych w różnych krajach, z których niektóre są obsługiwane przez podmioty stowarzyszone, a niektóre z nich są obsługiwane przez osoby trzecie w imieniu grupy kapitałowej STONHARD lub jeden z podmiotów stowarzyszonych. Możemy przesłać dane do jednej lub więcej takich baz danych poza granicami kraju zamieszkania, w tym również do krajów, które nie wymagają odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych w porównaniu z informacjami dostarczonymi w kraju klienta. Grupa STONHARD jest zobowiązana przestrzegać standardowych klauzul umownych w formie zatwierdzonej przez Komisję Unii Europejskiej w celu zapewnienia skutecznego poziomu ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do przekazywania informacji osobistych.

Informacje nieidentyfikacyjne

Informacje nieidentyfikacyjne ("informacje nieosobowe") to informacje dotyczące klienta, ale nie identyfikujące go jako osoby fizycznej, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez typ przeglądarki, adres URL poprzedniej odwiedzanej witryny, połączenie z internetem, sprzęt używany do uzyskania dostępu do strony, itp. Grupa STONHARD może pośrednio lub za pośrednictwem osób trzecich automatycznie zbierać niektóre informacje nieosobowe od użytkownika podczas korzystania przez niego ze strony internetowej. Możemy również zbierać informacje nieosobowe, które dobrowolnie udostępniamy, na przykład informacje zawarte w odpowiedzi na kwestionariusz lub ankietę.

 

Polityka cookies

Klient może odwiedzić stronę Grupy Stonhard bez ujawniania osobistych informacji o sobie. Jednakże Grupa STONHARD oraz firmy świadczące usługi dla lub w imieniu Grupy STONHARD mogą używać różnych technologii, takich jak pliki cookie i web beacony (1x1 pikseli), aby zbierać informacje niejawne, które są widoczne w wyniku wizyty klienta na stronie. Będziemy wyraźnie poprosić Państwa o zgodę na korzystanie z plików cookie w naszej witrynie. Pliki cookie służą do gromadzenia danych statystycznych o ogólnym użyciu i objętości danych osobowych. Możesz kontrolować korzystanie z plików cookie w przeglądarce (odwiedź stronę www.aboutcookies.org, aby uzyskać więcej informacji); jednakże, jeśli odrzucasz ciasteczka, niektóre lub wszystkie Twoje możliwości korzystania z naszej witryny mogą być ograniczone. Oprócz korzystania z plików cookie używamy Google Analytics do analizowania trendów, administrowania witryną, śledzenia ruchów wokół witryny i gromadzenia informacji demograficznych dotyczących naszej bazy użytkowników jako całości. Aby uniemożliwić śledzenie przez Google Analytics we wszystkich witrynach, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Możemy też wykorzystywać i ujawniać informacje nieosobowe pochodzące z naszych kampanii reklamowych w celach raportowania, harmonogramowania i optymalizacji dostarczania treści oraz, oczywiście, jeśli jest to wymagane przez prawo. Grupa STONHARD może używać wszelkich informacji uzyskanych za pośrednictwem witryny w dowolnym celu prawnym, w tym bez ograniczeń, w celu opracowania, używania i udostępniania zbiorowej informacji o trendach, produktach, bezpieczeństwach i udostępnianiu osobom trzecim (płatnie lub bezpłatnie) tychże informacji o trendach, produktach, polityce prywatności i badań, w celu wewnętrznego rejestrowania i raportowania, mierzenia i zgłaszania informacji dotyczących uczenia się, analizy wyników i innych informacji statystycznych dotyczących dowolnego aspektu witryny, z wyjątkiem sytuacji, w której Grupa STONHARD nie zgłosi zbiorczych danych w sposób, który racjonalnie pozwala na zidentyfikowanie takich danych i użytkownika.

Nasza strona internetowa może zawierać linki do mediów społecznościowych lub funkcje generowania potencjalnych klientów, takie jak przyciski i widżety Facebook lub Twitter, oraz funkcje udostępniania tego przycisku. Funkcje te mogą zbierać adres IP, informację, którą stronę odwiedzasz i mogą ustawiać plik cookie tak, aby umożliwić działanie tej funkcji poprawnie. Media społecznościowe i funkcje generowania potencjalnych klientów i widżety mogą być obsługiwane przez osobę trzecią. Twoje interakcje z tymi funkcjami i widżetami są regulowane polityką prywatności firmy, która je dostarcza.

GRUPA STONHARD REGULAMIN 

Grupa STONHARD, oddział Stoncor Group, Inc. (zwany dalej "Grupą STONHARD") prowadzi tę stronę pod adresem http://www.stonhard.com i na powiązanych stronach internetowych, aby dostarczyć klientowi treści i inne materiały o Grupie STONHARD, jej produkcji i wyrobach. Dostęp do Witryny i korzystanie z niej podlega niniejszym Warunkom Użytkowania oraz naszej Polityce Prywatności, dostępnej pod adresem http://www.stonhard.com/privacy-policy-terms-of-use/, oraz wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Korzystając z Witryny akceptujesz, bez ograniczeń i zastrzeżeń, niniejsze Warunki Użytkowania i naszą Politykę Prywatności. Klient powinien się zapoznać z najnowszą wersję Warunków Użytkowania i Polityki Prywatności, ponieważ mogą być one modyfikowane od czasu do czasu, a modyfikowane postanowienia będą regulować sposób korzystania z Witryny. Wszystkie zmiany są skuteczne natychmiast po ich opublikowaniu i mają zastosowanie do wszystkich stron z dostępem do Witryny, a dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian uważa się za akceptację tych zmian. Wszelkie nowe funkcje, które zwiększają lub ulepszają witrynę, będą podlegały niniejszym Warunkom Użytkowania i Polityce Prywatności.

 1.        Ustalenia ogólne

Możesz przeglądać witrynę, uzyskiwać dostęp do firmowych okresowych biuletynów elektronicznych, bibliotek technicznych, przeglądać katalogi produktów, składać pytania, uczestniczyć w konkursach, promocjach, ankietach lub innych usługach, a także przeglądać inne informacje zawarte w Witrynie. To i wszystkie inne materiały zatwierdzone przez firmę dostępne w Witrynie są określane jako "Treści Licencjonowane". Możesz wyświetlać i drukować fragmenty Treści Licencjonowanych na własne potrzeby wewnętrzne, ale nie w celu ich odsprzedaży lub innej komercyjnej działalności, i nie do użytku innego niż zgodnie z niniejszymi Warunkami Użytkowania i Polityką Prywatności. Wszelkie inne użycie Treści Licencjonowanych bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy STONHARD jest zabronione.  

 1.        Informacja o produkcie

Grupa STONHARD podejmuje komercyjnie uzasadnione starania w celu dostarczenia dokładnych informacji o produktach branży, w której Stonhard działa, oraz przestrzega prawa obowiązującego w kraju, w którym Stonhard działa. Jednak przepisy prawne mające zastosowanie w działalności  firmy Stonhard często się zmieniają . Dlatego informacje zawarte na Stronie mogą nie być aktualne lub dokładne. Ponieważ wiele czynników wpływa na proces podejmowania decyzji dotyczących zakupu określonego produktu, a poszczególne okoliczności i potrzeby mogą się różnić, treść licencjonowana jest udostępniana wyłącznie w celach informacyjnych. Grupa STONHARD nie może zapewnić ani zagwarantować, i nie gwarantuje, że wybór produktu będzie odpowiedni, że będzie spełniał szczególne wymagania klienta , lub, że zalecenia, przepisy lub inne dostarczone informacje są kompletne, dokładne lub aktualne dla indywidualnych potrzeb klienta (zob. Gwarancja punkt 10 poniżej)

Każde oświadczenie lub roszczenie dotyczące skuteczności produktów i / lub roszczeń lub oświadczeń lub zestawień porównawczych produktów Grupy STONHARD z produktami innych producentów jest wyraźnie ograniczone do kraju, w którym obowiązuje zgłoszenie, i jeśli nie wymienia się żadnego kraju, ograniczone do Stanów Zjednoczonych, chyba, że na Stronie podano inaczej. Jeśli produkt lub próbka oferowana przez Grupę STONHARD za pośrednictwem Witryny okaże się być inna niż w opisie , jedynym środkiem zaradczym jest zwrócenie jej w oryginalnym, nieużywanym stanie. Możliwe jest dalej otrzymanie zamiennika zakupionego produktu lub zwrócenie kwoty faktycznie zapłaconej . Opis produktu i ceny podlegają korekcie i zmianie. GRUPA STONHARD może odmówić lub anulować zlecenia złożone po niewłaściwej cenie lub na podstawie błędnych warunków promocji, bez względu na to, czy zamówienie zostało potwierdzone, czy nie. Sprzedaż dokonana za pośrednictwem Witryny, jeśli nastąpi, podlega Standardowym Warunkom Sprzedaży i / lub Warunkom i Regulacjom podanym na fakturze Grupy STONHARD.

 1.        Zachowanie Użytkownika

Używanie nieprzyzwoitego lub obraźliwego języka, molestowanie, groźby lub nadużycia w jakiejkolwiek formie lub postaci na Stronie, w tym przez pocztę elektroniczną, pocztę lub inny przekaz jest surowo zabronione. Zabrania się podszywania się pod inną osobę lub fałszywego przedstawienia swojej relacji z Grupą STONHARD. Nie wolno przesyłać, rozpowszechniać ani publikować w Witrynie żadnych materiałów, które są zniesławiające, wulgarne, nieprzyzwoite, groźne, oszczercze, atakujące dla osób trzecich w zakresie prywatności lub opinii o tej osobie, nienawistne, rasistowskie lub etnicznie budzące sprzeciw, lub które mogą sprowokować przestępstwo lub zachęcać do popełnienia przestępstwa , które naruszają prawo lub prawa osób trzecich, lub w inny sposób wywołują poczucie odpowiedzialności za czyny niewłaściwe.

Użytkownik Strony zgadza się nie podrabiać tytułów na Stronie, nie wykorzystywać w inny sposób znaków identyfikujące występujące na Stronie w celu ukrycia pochodzenia produktów, nie ujawniać informacji poufnych lub prawnie zastrzeżonych lub w inny sposób naruszać patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawo autorskie lub inne zastrzeżone prawa własności ("prawa"). Użytkownik nie może przesyłać materiałów komercyjnych do Strony, korzystać z Witryny w celu nakłaniania innych, reklamowania lub promowania jakichkolwiek rzeczy.

Każda próba zakłócenia lub przerwania działania Witryny, jej serwerów, sieci, oprogramowania, sprzętu lub bazy danych połączonych z Witryną, czy to za pośrednictwem złośliwego kodu, plików lub innych środków, czy też próby demontażu, odtwarzania lub dekompilacji dowolnego oprogramowania, obejścia zabezpieczeń takich jak hasła lub podejmowania działań naruszających prywatność i bezpieczeństwo witryny, użytkowników i odwiedzających jest surowo zabronione.

Użytkownik jest odpowiedzialny za komunikację i działania w Witrynie. W żadnym wypadku firma STONHARD nie ponosi odpowiedzialności, w jakikolwiek sposób, za wszelkie komunikaty, korzystanie przez Użytkownika z niniejszej Witryny lub jakiejkolwiek Treści Licencjonowanej, w tym, między innymi, w przypadku jakichkolwiek błędów lub braków w jakiejkolwiek Treści Licencjonowanej, lub straty czy uszkodzenia wszelkiego rodzaju, które mogą powstać w wyniku korzystania z jakiejkolwiek Treści Licencjonowanej za pośrednictwem Strony.

4.            Odszkodowanie

Użytkownik wyraża zgodę na zwolnienie od roszczeń, obronę GRUPY STONHARD, jej pracowników, dyrektorów, dostawców, usługodawców, współpracowników lub innych partnerów, agentów i pracowników, przed wszelkimi  roszczeniami, żądaniami, szkodami, opłatami i kosztami jakiegokolwiek typu, w tym uzasadnionych kosztów i opłat dla adwokatów i innych specjalistów, spowodowanych lub wynikających z przesyłania lub przekazywania treści poprzez Witrynę, korzystania z Witryny, połączenia z Witryną, naruszenia niniejszych Warunków Użytkowania lub naruszenia jakichkolwiek praw. W przypadku dostarczenia certyfikatu odsprzedaży, podatku lub innych informacji, które są nieprawdziwe, niedokładne, nieuczciwe lub nieaktualne, Użytkownik zgadza się chronić GRUPĘ STONHARD i zabezpieczyć ją przed wszelkimi  odpowiedzialnościami, odszkodowaniami, stratami lub kosztami (w tym uzasadnionych opłat adwokackich i innych profesjonalistów), nawet jeśli wynikają z utraty zysków z działalności gospodarczej, podatków, kar lub sankcji, odsetek, opłat, kosztów i wydatków związanych z jakimikolwiek roszczeniami, lub jeśli wynikają z  działania lub postępowania domniemanego lub wszczętego wobec GRUPY STONHARD przez jakąkolwiek osobę trzecią na podstawie dostarczonych przez Użytkownika informacji lub w wyniku korzystania z Witryny.

      5.        Uaktualnianie Witryny

GRUPA STONHARD może co jakiś czas zmieniać Treść Licencjonowaną, usługi oferowane lub dokańczane za pośrednictwem Witryny lub rozszerzyć możliwości Witryny. GRUPA STONHARD zastrzega sobie prawo w dowolnym momencie, co jakiś czas,  do modyfikowania niniejszych Warunków Użytkowania, Polityki Prywatności, Strony i / lub zaprzestania tymczasowo lub na stałe serwisu (lub jego części) bez powiadomienia. Użytkownik jest odpowiedzialny za regularne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami Umowy i Polityką Prywatności. Użytkownik zgadzasz się, że GRUPA STONHARD nie ponosi odpowiedzialności wobec niego, ani żadnej osoby trzeciej, za takie działanie.

       6.    Zaprzestanie działania

GRUPA STONHARD, według własnego uznania, może zawiesić lub zakończyć dostęp do Witryny lub korzystanie z niej z jakiegokolwiek powodu, ale zwłaszcza jeśli Grupa STONHARD uważa, że Użytkownik ​​naruszył niniejsze Warunki Użytkowania lub zachowywał się niezgodnie z treścią lub przesłaniem niniejszych Warunków Użytkowania. GRUPA STONHARD może, według własnego uznania, i w każdym czasie, zaprzestać dostarczania Witryny lub jakiejkolwiek jej części z lub bez wypowiedzenia lub usunąć lub odmówić opublikowania wkładu użytkownika z jakiegokolwiek powodu lub bez powodu według własnego uznania. Użytkownik zgadza się, że jakiekolwiek zawieszenie lub wypowiedzenie może być dokonane bez uprzedniego powiadomienia oraz potwierdzenia i zgadza się, że grupa STONHARD może bezzwłocznie zablokować korzystanie z Witryny. GRUPA STONHARD nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Użytkownika lub osoby trzeciej za jakiekolwiek zawieszenie lub zakończenie dostępu do Witryny, ani korzystanie z niej. Nie wykluczając powyższych działań, Grupa STONHARD ma prawo do pełnej współpracy z organami ścigania lub nakazem sądowym żądającym lub nakierowującym nas do ujawnienia tożsamości lub innych informacji dotyczących osób zamieszczających jakiekolwiek materiały na Stronie lub za pośrednictwem Witryny.

UŻYTKOWNIK ODSTĄPI I POWSTRZYMA SIĘ OD JAKICHKOLWIEK ROSZCZEŃ WZGLĘDEM GRUPY STONHARD I JEJ PODMIOTÓW, LICENCJOBIORCÓW I DOSTAWCÓW USŁUG, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA, KONTROLI, DOCHODZENIA PODEJMOWANEGO W WYNIKU DZIAŁANIA GRUPY STONHARD LUB ORGANÓW PRAWA.

    7.   Linki                                                                                                                                         

Ta Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych lub zasobów. Podczas łączenia z innymi witrynami Użytkownik opuszcza tę Witrynę. Grupa STONHARD nie ma kontroli nad takimi witrynami, ich treścią i zasobami, praktykami biznesowymi lub polityką operatorów takich witryn. Warunki prywatności Grupy STONHARD nie dotyczą praktyk firm i osób prowadzących połączone witryny. Dlatego też należy zachować ostrożność i zapoznać się z polityką prywatności wszystkich odwiedzanych witryn, aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk zbierania informacji. Grupa STONHARD wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za dostępność i dokładność takich zewnętrznych witryn lub zasobów lub treści na nich, nie popiera i nie ponosi odpowiedzialności za reklamę, produkty lub inne materiały dostępne na takich witrynach lub zasobach. Włączenie jakiegokolwiek łącza do Witryny nie oznacza, że ​​Grupa STONHARD popiera stronę powiązaną. Korzystanie z łączy odbywa się na własne ryzyko. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Grupa STONHARD nie jest odpowiedzialna, bezpośrednio ani pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z użyciem lub zaufaniem w stosunku do jakichkolwiek towarów, usług lub materiałów dostępnych na lub za pośrednictwem takiego łącza, witryny lub zasobu

 1.     Prawa Własności Grupy Stonhard

Wszystko, co Użytkownik widzi lub co czyta w Witrynie, w tym gromadzenie, kompilowanie, montaż i ułożenie Treści Licencjonowanych, jest chronione przez wszystkie amerykańskie i międzynarodowe prawa autorskie i nie może być używane, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach Użytkowania, bez wyraźnego pisemnego zezwolenia Grupy Stonhard. Witryna i wszelkie niezbędne oprogramowanie wykorzystywane w związku z Witryną ("Oprogramowanie"), gromadzenie, kompilowanie, montaż i ułożenie Licencjonowanej Treści, wszystkich zdjęć, fotografii, grafiki, rysunków, tekstu i innych informacji i materiałów znalezionych na Stronie, niezależnie od źródła, wszystkie znaki i inne wartości intelektualne związane z nimi, wszystkie informacje i dane zebrane za pośrednictwem Witryny (wszystkie, które są zawarte w "Licencjonowanej Treści"), należą do Grupy STONHARD lub jej dostawców lub partnerów oraz zawierają zastrzeżone i poufne informacje, które są chronione przez wszystkie obowiązujące prawa własności intelektualnej i inne prawa. Wszystkie znaki towarowe, loga, nazwy handlowe, firmowe znaki, znaki towarowe i usługowe, indywidualne lub połączone ze sobą (zwane łącznie "Znakami"), niezależnie od tego czy są zarejestrowane czy niezarejestrowane, są zastrzeżone dla Grupy STONHARD, jej spółek zależnych i stowarzyszonych, lub osób trzecich, które przyznały Grupie STONHARD prawo i licencję na używanie ich znaków towarowych ("znaki osób trzecich"). Nie wolno używać ani wyświetlać znaków lub znaków firm trzecich w żaden sposób bez uprzedniej pisemnej zgody Grupy STONHARD lub ich właściciela. Obejmuje to użycie w meta tagach, znakach firmowych lub jako dowolny inny "ukryty tekst". Inne nazwy produktów lub usług Grupy STONHARD, logo, grafiki, nagłówki strony, ikony przycisków oraz skrypty są znakami towarowymi lub handlowymi Grupy STONHARD i nie mogą być używane w związku z jakimikolwiek produktami lub usługami, które nie należą do Grupy STONHARD  w jakikolwiek sposób, a  zwłaszcza, jeśli takie użycie może powodować zamieszanie na rynku lub jeśli użycie szkodzi lub dyskredytuje Grupę STONHARD.

Powiadomienia i procedury składania roszczeń o naruszenie praw autorskich

Powiadomienia o naruszeniu praw autorskich należy przesyłać do GRUPY STONHARD. Grupa STONHARD szanuje własność intelektualną innych użytkowników i prosi o to samo Użytkowników i odwiedzających Witrynę. Grupa STONHARD będzie przetwarzać i badać zgłoszenia dotyczące domniemanego naruszenia praw autorskich i podejmie odpowiednie działania w oparciu o obowiązujące prawo własności intelektualnej. Po otrzymaniu powiadomień zgodnych z obowiązującym prawem, Grupa STONHARD podejmie działania mające na celu usunięcie lub zablokowanie dostępu do jakiegokolwiek materiału naruszającego prawo własności i podejmie działania w celu usunięcia lub zablokowania dostępu do jakichkolwiek odniesień lub powiązań z materiałami lub zablokuje działalność, która została uznana za naruszającą.

Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w jakikolwiek sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, podaj wszystkie poniższe informacje:

a. fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich, które zostały rzekomo naruszone;

b. opis naruszonego dzieła chronionego prawami autorskimi;

c. opis miejsca w Witrynie, gdzie znajduje się materiał, którego dotyczy roszczenie ;

d. adres, numer telefonu i adres e-mail oraz wszelkie inne informacje w wystarczającym stopniu umożliwiające nawiązanie kontaktu przez firmę STONHARD;

e. oświadczenie, że masz w dobrej wierze przekonanie, że sporne użycie nie jest dozwolone przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo;

f. oświadczenie podane przez Ciebie pod groźbą kłamstwa, że powyższe informacje w Twoim zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub upoważnionym do działania w imieniu właściciela wyłącznego prawa, które zostało rzekomo naruszone.

Powiadomienia o domniemanym naruszeniu praw własności należy kierować :

               na adres:            THE STONHARD GROUP
                                         1000 East Park Avenue
                                         Maple Shade, NJ 08052
                                         Attn:  Webmaster

               faksem:               856-321-7525

               mailem:              info@stonhard.com

            (W temacie korespondencji prosimy zawrzeć informację " Powiadomienie o naruszeniu praw własności").)

WAŻNA UWAGA: POWYŻSZE INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI ROZPOCZĘCIA PROCEDURY POINFORMOWANIA GRUPY STONHARD O NARUSZENIU PRAW WŁASNOŚCI DOTYCZĄ TYLKO TAKICH POWIADOMIEŃ. WSZYSTKIE INNE ZAPYTANIA, ZWIĄZANE Z PRODUKTEM LUB ZAMÓWIENIEM, LUB PYTANIA DOTYCZĄCE PRYWATNOŚCI, NIE OTRZYMAJĄ ODPOWIEDZI TĄ DROGĄ.

OŚWIADCZENIA I OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

Grupa STONHARD nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności lub kompletności Witryny lub Treści Licencjonowanych. Grupa STONHARD nie zwraca się do dzieci i Witryna nie jest przeznaczona dla dzieci poniżej 13 roku życia. Grupa STONHARD nie skontaktuje się z dzieckiem w wieku poniżej 13 lat w sprawie promocji lub w celach marketingowych bez zgody rodzica, ani nie poprosi o więcej informacji osobistych niż jest to konieczne, aby podjąć stosowne działanie. Co więcej, Grupa STONHARD nie filtruje reklam ani innych istotnych treści, które dzieci mogą wyświetlać za pośrednictwem Strony lub witryn powiązanych. Niektóre z tych treści mogą być nieodpowiednie dla dzieci.   

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE:

(A) KORZYSTA ZE STRONY NA WŁASNE RYZYKO. STRONA JEST DOSTARCZANA  „TAK JAK JEST” I „ JAK JEST DOSTĘPNA”. GRUPA STONHARD NIE UDZIELA  GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, JAWNYCH LUB DOMNIEMANYCH, W TYM TAKŻE DOMNIEMANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ LUB ŚWIADCZENIA USŁUG, GWARANCJI, IŻ ZABEZPIECZA PRZED ZŁOŚLIWYM OPROGRAMOWANIEM, GWARANCJI NIENARUSZALNOŚCI W CZASIE KORZYSTANIA ZE STRONY W CAŁOŚCI LUB JEJ CZĘŚCI.

B) GRUPA STONHARD NIE UDZIELA GWARANCJI , ŻE:

(i) WITRYNA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA
(ii) DOSTĘPNOŚĆ DO STRONY BĘDZIE BEZ PRZERW, NA CZAS, ŻE SPEŁNI WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I BEDZIE POZBAWIONA BŁĘDU
(iii) PRODUKTY BĘDĄ DOSTĘPNE, DOBRZE OPISANE I WYCENIONE
(Iv) WYNIKI UŻYTKOWANIA STRONY BĘDĄ DOKŁADNE I WIARYGODNE
(v) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, STRONY, INFORMACJI, LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA POPRZEZ STRONĘ SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA
(vi) PRODUKTY ZOSTANA DOSTARCZONE NA CZAS WE WŁAŚCIWEJ ILOŚCI

C) KAŻDY MATERIAŁ POBRANY ZE STRONY LUB UZYSKANY POPRZEZ KORZYSTANIE ZE STRONY OBCIĄŻA UŻYTKOWNIKA, I TYLKO UŻYTKOWNIKA, ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA JAKIEKOLWIEK STRATY WYNIKAJĄCE Z TEGO FAKTU

E) ŻADNA INFORMACJA LUB PORADA, WYRAŻONA USTNIE BĄDŹ PISEMNIE, UZYSKANA OD GRUPY STONHARD, TAKŻE PRZEZ TĘ WITRYNĘ, NIE OBCIĄŻA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GRUPY STONHARD, JEŚLI NIE ZOSTANIE TO JASNO ZAGWARANTOWANE W W NINIEJSZYCH WARUNKACH UŻYCIA, LUB INACZEJ ZAGWARANTOWANE PRZY ZAKUPIE PRODUKTÓW GRUPY STONHARD LUB PRZY KORZYSTANIU Z USŁUGI GRUPY STONHARD.

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE GRUPA STONHARD NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY ZARÓWNO BEZPOŚREDNIE JAK I POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYPADKOWE LUB ZNACZNE USZKODZENIA, W TYM TAKŻE ZA ODSZKODOWANIA, ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI GRUPA STONHARD ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCE Z LUB W ZWIĄZKU Z UŻYCIEM, LUB BRAKIEM MOŻLIWOŚCI UŻYCIA, DOKŁADNOŚCI INFORMACJI, PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW PRZEDSTAWIONYCH LUB DOSTĘPNYCH W WITRYNIE LUB JAKKOLWIEK INACZEJ W ZWIĄZKU Z DOSTĘPEM LUB KORZYSTANIEM Z SERWISU. TE OGRANICZENIA OBOWIĄZUJĄ POMIMO JAKIEGOKOLWIEK ZANIEDBANIA PODSTAWOWEGO CELU KAŻDEGO OGRANICZONEGO ŚWIADCZENIA. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE NIEKTÓRE PRZEPISY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIA PEWNYCH GWARANCJI LUB OGRANICZEŃ LUB WYŁĄCZEŃ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY POŚREDNIE, NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA. POWYŻSZE STWIERDZENIA NIE NARUSZAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI, JAKA POWSTAJE W RAMACH PRZEPISÓW OGÓLNYCH.

 

 1. Opcje powiadomienia / wycofania

  Powiadomienia mogą być dokonywane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub zwykłej poczty. Witryna może również zawiadamiać o zmianach w niniejszych Warunkach Użyteczności lub innych zmianach publikując ogłoszenia lub linki do powiadomień na Stronie. Zawiadomienie lub inna korespondencja z Grupą Stonhard powinna być wysłana pocztą poleconą, potwierdzenie zwrotu na adres:

  GRUPA STONHARD
  <ADRES FIRMY>
  <FIRMA MIASTO, PAŃSTWO, KOD POCZTOWY>
  Do wiadomości: Webmaster

  Jeśli chcesz zaktualizować swoje dane lub już nie otrzymywać komunikatów z grupy STONHARD, skontaktuj się z THE STONHARD GROUP info@stonhard.com

 1. Informacje ogólne
  Niniejsze Warunki Użytkowania oraz wszelkie inne umowy, niezależnie od tego, czy się do nich odnoszą, stanowią całość umowy między użytkownikiem a Grupą STONHARD w odniesieniu do działalności Użytkownika, oraz regulowania tej działalności, korzystania z Witryny, zastępując wszelkie wcześniejsze porozumienia między Użytkownikiem a Grupą STONHARD. Ponadto mogą podlegać dodatkowym warunkom zawartym w fakturach, zamówieniach zakupu, deklaracjach przewozowych, listach przewozowych lub umowach, które mogą obowiązywać przy zakupie produktów lub usług lub dla korzystania z usług stowarzyszonych, treści osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich. Niniejsze Warunki Użytkowania, korzystanie z Witryny oraz wszelkie inne umowy i relacje między Użytkownikiem a Grupą STONHARD podlega prawu stanu Delaware bez względu na wybór przepisów prawa. GRUPA STONHARD podlega prawu Delaware bez względu na wybór postanowień prawa.Nie stosuje się Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 roku. Użytkownik i grupa STONHARD zgadzają się poddać osobistej i wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów stanowych lub federalnych zlokalizowanych w Delaware. Korzystając z tej Witryny, wyrażasz zgodę na to, że Grupa STONHARD, według własnego uznania, może wymagać, aby użytkownik zgłosił jakiekolwiek spory wynikające z korzystania z niniejszej Witryny, niniejszych Warunków Użytkowania lub Polityki Prywatności dotyczących lub obejmujących spory wynikające z lub dotyczące interpretacji, naruszenia, nieważności, niewykonania lub rozwiązania, jak również spory wypełniające luki w umowie lub jej nowo powstałych okolicznościach, do ostatecznego i wiążącego arbitrażu zgodnie z międzynarodowymi zasadami arbitrażu Amerykańskiego Stowarzyszenia Arbitrażowego przez jednego arbitra mianowanego zgodnie z wymienionymi zasadami. Niezależnie od tych zasad, takie postępowanie podlega prawu Delaware i będzie rozstrzygane wyłącznie w Delaware, jak określono w niniejszej sekcji. Wszelkie orzeczenie arbitrażu wszczęte na podstawie niniejszej klauzuli ogranicza się do odszkodowania pieniężnego a nie ugody. Ponadto arbiter nie będzie uprawniony do przyznawania odszkodowania karnego, wtórnego lub innego, nie mierzonego rzeczywistymi bezpośrednimi stratami strony dominującej w każdym arbitrażu wszczętym na podstawie niniejszej sekcji, chyba że wymaga tego ustawa. Niezależnie od powyższego, Grupa STONHARD może dążyć do sprawiedliwej ugody, w tym nakazu wstępnego i stałego, w każdym sądzie właściwym w celu zapobieżenia nadużyciom, niewłaściwego wykorzystania, nieupoważnionego ujawnienia lub naruszenia praw własności intelektualnej. Uchybienie przez Grupę STONHARD egzekwowania lub rozstrzygania jakichkolwiek praw lub postanowień Warunków Użytkowania nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeśli jakikolwiek przepis Warunków Użytkowania lub Polityki Prywatności okaże się nieważny, sąd uznaje, że sąd powinien dążyć do realizacji intencji stron. Użytkownik zgadza się, że niezależnie od jakiegokolwiek przepisu lub prawa, musi zgłosić wszelkie roszczenia lub powództwo wynikające z lub związane z korzystaniem z Witryny, Warunków Użytkowania lub Polityki Prywatności w ciągu jednego (1) roku od takiego roszczenia lub przyczyny, lub mozliwość roszczenia zostanie na zawsze zablokowana. Tytuły rozdziałów w Warunkach Użytkowania są stosowane dla wygody i nie mają skutku prawnego ani umownego.
 1.   Naruszenia 

  Prosimy zgłaszac wszelkie naruszenia Warunków Użytkowania lub Polityki Prywatności na adres info@stonhard.com.

  Strony uznają, że wymagają, aby niniejsze Warunki Użytkowania były przygotowywane i udostępniane w języku angielskim.  Les parties reconnaissent qu’elles ont exige que la presente convention soit redigee in anglais.

14. Przepisy szczególne dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych

Grupa STONHARD przestrzega Ustawy o Ochronie Prywatności Dzieci w Internecie (COPPA) w naszej witrynie. Dla nas ważna jest prywatność dziecka. Nikt w wieku poniżej 13 lat nie może dostarczać informacji osobistych do naszej witryny. Świadomie nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia. Jeśli masz mniej niż 13 lat, nie używaj ani nie podawaj żadnych informacji na Stronie, za pośrednictwem jakichkolwiek funkcji na Stronie. Nie podawaj nam informacji o sobie, w tym imienia, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail , ani żadnej nazwy użytkownika. Jeśli się dowiemy, że zebraliśmy lub otrzymaliśmy dane osobowe od dziecka poniżej 13 roku życia bez potwierdzenia zgody rodziców, usuniemy te informacje. Podanie jakichkolwiek informacji osobistych dotyczących dziecka, w tym imienia i wieku dziecka zależy od uznania rodzica. W każdej chwili rodzic może zażądać sprawdzenia swoich danych osobowych i danych osobowych ich dzieci, które zostały nam przekazane. Rodzic może również poprosić o ich usunięcie, wysyłając prośbę do <wstaw adres e-mail administratora>. Jeśli Użytkownik witryny nie ma 18 lat, powinien przeczytać niniejsze Warunki Użytkowania i Politykę Prywatności z rodzicami w celu uzyskania wskazówek.

Prawa Prywatności w Kalifornii

Kodeksu Obywatelski Kalifornii, § 1798.83 zezwala użytkownikom serwisu, którzy są mieszkańcami Kalifornii, na poproszenie o informacje o ujawnianiu danych osobowych osobom trzecim do bezpośrednich celów marketingowych. Aby otrzymać taki wniosek, wyślij e-mail na adres info@stonhard.com lub napisz do nas: GRUPA STONHARD, 1000 East Park Avenue, Maple Shade, NJ 08052 Do wiadomości: Webmaster.

 

 • WYBIERZ WŁAŚCIWY PRODUKT


 • SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
     
     
 • stonpath for website.jpg